പാൽ പേട !! ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണില്ല | Homemade Milk Peda/ Paal Peda / Malayalam

പാൽ പേട !! ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണില്ല | Homemade Milk Peda/ Paal Peda / Malayalam


hi welcome to Malabar kitchen original milk peda recipe with less ingredients it needs 4 ingredients and can make within 4 to 5 minutes so lets get started heat any non stick vessel full cream milk – 1/2 cup use same cup for all measurements let it boil well powdered sugar – 1/4 cup add sugar little by little and stir it well milk powder – 1 cup add little by little and stir it well without lumps salt – 2 pinch ghee – 1/2 tbsp mix well until the milk powder completely absorbs the milk powder it is ready now transfer to another bowl and leave for 3 to 4 minutes ghee – 1 tsp knead it for 2 minutes make it soft roll it and shape it cut it into small pieces you can cover it with foil/ butter paper and can store in air tight container take care bye bye

12 thoughts on “പാൽ പേട !! ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണില്ല | Homemade Milk Peda/ Paal Peda / Malayalam

  1. Super അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് 😋😋😋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *